Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schule:zugangscode

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Zugangscode

An einer Tür findest du ein Tastenfeld, in das ein Zugangscode eingegeben werden kann.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Zusätzlich verrät ein Hinweis, wie man sich auf den Tasten bewegen muss, um die einzelnen Ziffern des Zugangscodes zu erhalten.

Angenommen der Hinweis würde wie folgt aussehen:

ULL
RRDDD
LURDL
UUUUD

Jede Zeile führt zu einer Ziffer. Die Buchstaben UDLR stehen für up, down, left, right und beschreiben die Bewegungsrichtung, Zu Beginn starten wir immer bei der 5.

  1. Starte bei 5, bewege dich nach oben(U) zur 2, dann nach links (L) auf die 1 und verbleibe dort, denn eine weitere Bewegung nach links (L) führt nicht weiter. Die erste Zahl ist die 1.
  2. Starte nun bei 1 und bewege dich zwei nach rechts (RR) und du landest auf der 3. Dann drei mal nach unten (DDD) und du landest auf der 9 - die zweite Stelle des Codes.
  3. Von der 9 geht es nun weiter nach links (L), oben (U), rechts(R), unten (D) und nach links, um bei der 8 zu landen.
  4. Von der 8 aus geht es vier mal nach oben (UUUU) zur 2 und einmal nach unten (D) zur 5.

Der Code lautet also insgesamt 1985.

Wie lautet der Code, der sich aus dem folgenden Hinweis ergibt?

Gibt ihn unter https://flags.bakera.de auf dem Flagserver den Zugangscode XXX in dem Format zugangscode-XXX ein.

hinweis.txt
DLRURUDLULRDRUDDRLUUUDLDLDLRLRRDRRRLLLLLDDRRRDRRDRRRLRRURLRDUULRLRRDDLULRLLDUDLULURRLRLDUDLURURLDRDDULDRDRDLDLLULULLDDLRRUDULLUULRRLLLURDRLDDLDDLDRLRRLLRURRUURRRRLUDLRDDDDRDULRLLDDUURDUDRLUDULLUDLUDURRDRDUUUUDDUDLLLRLUULRUURDLRLLRRLRLLDLLRLLRRRURLRRLURRLDLLLUUDURUDDLLUURRDRDRRDLLDDLLRDRDRRLURLDLDRDLURLDULDRURRRUDLLULDUDRURULDUDLULULRRRUDLUURRDURRURRLRRLLRDDUUUUUDUULDRLDLLRRUDRRDULLLDUDDUDUURLRDLULUUDLDRDUUUDDDUDLDURRULUULUUULDRUDDLLLDLULLRLRLUDULLDLLRLDLDDDUUDURDDDLURDRRDDLDRLLRLRR
RLDUDURDRLLLLDDRRRURLLLRUUDDLRDRDDDUDLLUDDLRDURLDRDLLDRULDDRLDDDRLDRDDDRLLULDURRRLULDRLRDRDURURRDUDRURLDRLURDRLUULLULLDLUDUDRDRDDLDDDDRDURDLUDRDRURUDDLLLRLDDRURLLUDULULDDLLLDLUDLDULUUDLRLURLDRLURURRDUUDLRDDDDDRLDULUDLDDURDLURLUURDLURLDRURRLDLLRRUDRUULLRLDUUDURRLDURRLRUULDDLDLDUUDDRLDLLRRRUURLLUURURRURRLLLUDLDRRDLUULULUDDULLUDRLDDRURDRDUDULUDRLRRRUULLDRDRLULLLDURURURLURDLRRLLLDRLDUDLLLLDUUURULDDLDLLRRUDDDURULRLLUDLRDLUUDDRDDLLLRLUURLDLRUURDURDDDLLLLLULRRRURRDLUDLUURRDRLRUDUUUURRURLRDRRLRDRDULLDRDRLDURDDUURLRUDDDDDLRLLRUDDDDDURURRLDRRUUUDLURUUDRRDLLULDRRLRRRLUUUD
RDRURLLUUDURURDUUULLRDRLRRLRUDDUDRURLLDLUUDLRLLDDURRURLUDUDDURLURLRRURLLURRUDRUDLDRLLURLRUUURRUDDDURRRLULLLLURDLRLLDDRLDRLLRRDLURDLRDLDUDRUULLDUUUDLURRLLRUDDDUUURLURUUDRLRULUURLLRLUDDLLDURULLLDURDLULDLDDUDULUDDULLRDRURDRRLLDLDDDDRUDLDRRLLLRLLLRRULDLRLRLRLLDLRDRDLLUDRDRULDUURRDDDRLLRLDLDRDUDRULUDRDLDLDDLLRULURLLURDLRRDUDLULLDLULLUDRRDDRLRURRLDUDLRRUUDLDRLRLDRLRRDURRDRRDDULURUUDDUUULRLDRLLDURRDLUULLUDRDDDLRUDLRULLDDDLURLURLRDRLLURRRUDLRRLURDUUDRLRUUDUULLRUUUDUUDDUURULDLDLURLRURLRUDLULLULRULDRDRLLLRRDLU
RRRRDRLUUULLLRLDDLULRUUURRDRDRURRUURUDUULRULULRDRLRRLURDRRRULUUULRRUUULULRDDLLUURRLLDUDRLRRLDDLDLLDURLLUDLDDRRURLDLULRDUULDRLRDLLDLRULLRULLUDUDUDDUULDLUUDDLUDDUULLLLLURRDRULURDUUUDULRUDLLRUUULLUULLLRUUDDRRLRDUDDRULRDLDLLLLRLDDRRRULULLLDLRLURRDULRDRDUDDRLRLDRRDLRRRLLDLLDULLUDDUDDRULLLUDDRLLRRRLDRRURUUURRDLDLURRDLURULULRDUURLLULDULDUDLLULDDUURRRLDURDLUDURLDDRDUDDLLUULDRRLDLLUDRDURLLDRLDDUDURDLUUUUURRUULULLURLDUUULLRURLLLUURDULLUULDRULLUULRDRUULLRUDLDDLRLURRUUDRLRRRULRUUULRULRRLDLUDRRLL
ULRLDLLURDRRUULRDUDDURDDDLRRRURLDRUDDLUDDDLLLRDLRLLRRUUDRRDRUULLLULULUUDRRRDRDRUUUUULRURUULULLULDULURRLURUDRDRUDRURURUDLDURUDUDDDRLRLLLLURULUDLRLDDLRUDDUUDURUULRLLLDDLLLLRRRDDLRLUDDUULRRLLRDUDLLDLRRUUULRLRDLRDUDLLLDLRULDRURDLLULLLRRRURDLLUURUDDURLDUUDLLDDRUUDULDRDRDRDDUDURLRRRRUDURLRRUDUDUURDRDULRLRLLRLUDLURUDRUDLULLULRLLULRUDDURUURDLRUULDURDRRRLLLLLUUUULUULDLDULLRURLUDLDRLRLRLRDLDRUDULDDRRDURDDULRULDRLRULDRLDLLUDLDRLRLRUDRDDR
schule/zugangscode.1576518318.txt.gz · Zuletzt geändert: 16.12.2019 18:45 von Marco Bakera